ПРОЈЕКТОВАЊЕПружамо услуге израде свих облика пројектне документације, техничке документације, елаборате из области електроенергетике, управљања и регулације, инсталације слабе струје.

Стручни тим пројектаната са којима сарађујемо пружа техничку подршку инвеститору у свим фазама реализације пројекта, помаже у изради пројектног задатка уз оптимизацију трошкова инвестиције, даје најоптималније предлоге и најсавременија решења, уважава најспецифичније захтеве инвеститора, даје предлог о избору поуздане и квалитетне опреме, пружа техничку подршку код реализације пројекта и пуштања у рад.

Дугогодишње искуство наших сарадника на изради пројектне документације и реализација најсложенијих пројеката омогућавају нам да можемо реализовати израду и најзахтевније и најспецифичније пројектне документације из следећих области:


Индустријски објекти

• Трансформаторске станице и разводна посторојења 35kV, 20kV, 10kV и 6kV

• Разводна постројења 0.4kV

• Унутрашње и спољашне електроенергетске инсталације

• Инсталације слабе струје (структурни кабловски системи, видео надзор, противпожарне инсталације, итд.)


Дистрибутивни објекти и производња електричне енергије

• Трансформаторске станице 35/10 kV/kV, 20(10)/0.4 kV/kV

• Разводна посторојења до 35kV

• Микропроцесорска заштита

• Напојни кабловски водови до 35kV

• Далеководи до 20kV

Ултра Коп Вам је на располагању за израду компелтне техничке документације за израду генералних пројеката, идејних решења и пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и пројеката изведеног објекта електронергетских постројења и инсталација снаге од 0,4 до 110 kV за подземне и надземне далеководе и кабловске водове.

Управо зато, наши експерти често су ангажовани и пружају техничку подршку у свим фазама реализације пројекта, помоћ при изради пројектног задатка, предлагање најоптималнијих и најсавременијих решења, као и предлагање избора поуздане и квалитетне опреме.