ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАУлтра Коп у сегменту електроенергетских система пружа услуге пројектовања и изградње надземних и подземних електроенергетских мрежа, разводних постројења, трафо-станица као и реконструкцију и адаптацију постојећих система.

Ултра Коп посебну пажњу придаје следећим услугама:

• Изградња и реконструкција трафостаница до напонског нивоа 35kV

• Изградња и реконструкција надземних водова

• Изградња и реконструкција кабловских водова

• Изградња и реконструкција дистрибутивних трафостаница

• Одржавање и ремонт трафостаница и водова


1. Далеководи и трафо-станице до напонског нивоа 35kV.


Једна од основних делатности Ултра Коп д.о.о., у области Енергетике, је извођење радова на изградњи далековода напонских нивоа 110 kV, 35 kV и 10(20) kV и нисконапонских мрежа. Сарађујемо са компанијама које поседују дугогодишње искуство, савремену опрему и стручност, чиме гарантујемо квалитетно извођење ових радова у свим временским условима. Радове изводимо по систему 'кључ у руке' или парцијално. По посебном захтеву корисника радове изводимо са употребом материјала којег обезбеђује сам корисник.


2. Реконструкција и адаптација електроенергетских водова.


По потреби изводимо радова на реконструкцији дела далековода напонских нивоа 110 kV, 35 kV и 10(20) kV и нисконапонских мрежа као што су замена проводника, изолације или уградња новог стуба. Главни послови, везани за област реконструкција трафостаница, су ремонт разводних постројења закључно са 110 kV напонским нивоом, замена и уградња електроенергетске (примарне) опреме, полагање командносигналних секундарних веза, уградња микропроцесорске и статичке електромеханичке релејне заштите, јавна и рефлектрорска расвета трафостаница, електроинсталације и др.


3. Електроенергетски приводи и стубне трафо-станице.


Радимо комплетну електричну изградњу дистрибутвних трансформаторских станица свакаквих врста:

• МБТС (Монтажно бетонска трафостаница)

• ЗТС (Зидана трафостаница)

• УЗТС (Трафостанице унутар самих објеката)

• СТС (Стубне трафостанице)


Претежно нивоа трансформације 10(20) / 0.4 kV/kV. Снаге трафостаница су: 250, 400, 630, 1000, 1600, 2000 kVA. Ултра Коп може понудити комплетну набавку, испоруку, уградњу и повезивање енергетских трансформатора, затим израду и монтажу ВН и НН разводних поља, као и сво повезивање и остале инсталације.


4. Изградња јавне расвете.


Ултра Коп под јавном расветом подразумева систем објеката инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, пре свега улице, тргови, мостови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у стамбеним насељима, декоративна (фасадна) расвета верских објеката и институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини, уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете. Ултра Коп пружа услуге одржавања објеката, као и инсталације уређаја за јавну расвету у исправном стању за њено функционисање. Радимо комплетан пројекат, а његовом реализацијом циљ нам је да смањујемо трошкове за одржавање јавне расвете, као и укупног утрошка елекетричне енергије.


5. Испорука и инсталација опреме и материјала.